Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

18.02.2013.

 

Predsjednik opštine Danilovgrad je Zaključkom br.03-031-160/1 od 18.02.2013.godine utvrdio Nacrt Odluke o  Budžetu opštine Danilovgrad za 2013.godinu.

U skladu sa Odlukom o učešću lokalnog stanovništva  u vršenju javnih poslova ("Sl.list RCG-opštinski propisi ",br.12/05) navedeni nacrt stavlja se na javnu raspravu.

 

Program javne rasprave

 

1. Povodom nacrta : Odluke o Budžetu opštine Danilovgrad za 2013.godinu organizuje se javna rasprava , koja će trajati 15 dana , počev od 18.02.2013 godine.

 

2. Nacrt navedene Odluke objaviće se na internet sajtu opštine Danilovgrad  www.danilovgrad.me i dostaviti
- klubovima odbornika ,
-potrošačkim jedinicama budžeta,
-nevladinom sektoru preko CRNVO-a,
-predstavnicima mjesnih zajednica,
-javnim preduzećima i javnim ustanovama  na teritoriji Opštine.

3. Centralna javna rasprava održaće se u  velikoj  sali  Skupštine Opštine Danilovgrad, dana 27.02.2013 godine  sa početkom u 14 časova.

4. Pozivaju se zainteresovani predstavnici mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, korisnika budžeta opštine i građani da uzmu učešća u razmatranju nacrta navedene odluke.

 

5.Primjedbe, predloge i sugestije do isteka roka za javnu raspravu dostavljaju se u pisanoj formi Sekretarijatu za privredu i finansije, na adresu: Trg 9 decembar, Danilovgrad ili na e-mail : finansijedg@t-com.me

6. Zadužuje se Sekretarijat za privredu i finansije da razmotriti primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave i sačini Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

 

 

 

OPŠTINA DANILOVGRAD

SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I FINANSIJE

 

 

 

 
 
 

. •