Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

OPŠTINA    DANILOVGRAD

S E K R E T A R I J A T   Z A  F I N A N S I J E  I  E K O N O M S K I   R A Z V O J

 

NACRT ODLUKE

O BUDŽETU OPŠTINE DANILOVGRAD ZA 2018. GODINU

 

 

Danilovgrad, oktobar 2017. godine

 

Na osnovu člana 42 i 43 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl.list RCG", br.42/03, 44/03 i "Sl.list CG",br.5/08, 51/08,74/10, 01/15, 78/15, 3/16 i 30/17), člana 1 i 3 Zakona o Budžetu i fiskalnoj odgovornosti ( "Sl.list CG", br.20/2014, 56/14) i člana 31 stav 1 tačka 6 Statuta opštine Danilovgrad („Sl. list RCG– opštinski propisi", br.30/04 i "Sl.list CG-opštinski propisi", br.19/08 i 12/11), Skupština opštine Danilovgrad, na sjednici održanoj dana _____ 2017.godine donijela je

 

O D L U K U

O BUDŽETU OPŠTINE DANILOVGRAD ZA 2018. GODINU

 

 

OPŠTI DIO

 

Član 1.

Odluka o Budžetu opštine Danilovgrad za 2018.godinu (u daljem tekstu Budžet) sadrži primitke i izdatke u iznosu od 5.540.000,00 eura. Primici se raspoređuju na :

  • Pojedine namjene u iznosu od ............................................... 5.450.160,00eura,
  • Tekuću rezervu Budžeta Opštine u iznosu od ........................ 25.000,00 eura,
  • Stalnu rezervu Budžeta Opštine u iznosu od .......................... 4.840,00 eura,
  • Ostale rezerve Budžeta Opštine u iznosu od .......................... 60.000,00 eura.

 

Član 2.

Primici Budžeta za 2018. godinu po izvorima i vrstama i izdaci po osnovnim namjenama, utvrđeni su u sledećim iznosima:

 

 

PLAN PRIHODA BUDŽETA ZA 2018. GODINU (.xls)

 

 

 

 

PLAN RASHODA BUDŽETA ZA 2018. GODINU (.xls)

 

 

IZVRŠENJE  BUDŽETA

 

Član 3.

Za izvršenje Budžeta odgovoran je predsjednik Opštine Danilovgrad, koji istovremeno vrši nadzor i naredbodavac je za izvršenje Budžeta.

                                                                  
Član 4.

Za namjensko i zakonito korišćenje sredstava  koja se raspoređuju Budžetom odgovoran je starješina organa nadležan za poslove Budžeta - Sekretar/ka za finansije i ekonomski razvoj (budžetski izvršilac).

 

Član 5.

Sredstva utvrđena Odlukom o budžetu potrošačke jedinice koriste po dinamici koju odobri predsjednik Opštine.

 

Član 6.

Obaveze prema korisnicima Budžeta u toku budžetske godine izvršavaće se srazmjerno ostvarenim primicima, o čemu će se starati organ lokalne uprave nadležan za poslove finansija.

 

Član 7.

U postupku izvršenja Budžeta korisnici sredstava imaju ovlašćenja i dužnosti utvrđene ovim Budžetom i drugim propisima, uz prethodnu saglasnost predsjednika Opštine.

 

Član 8. 

Korisnici budžeta mogu da stvaraju obaveze samo do nivoa sredstava koja su utvrđena Budžetom.
Prihodi koje svojom djelatnošću ostvare opštinski organi uprave i organizacije primici su Budžeta.

 

Član 9.

U okviru ukupno utvrđenih primitaka i izdataka  Budžeta predsjednik Opštine može po potrebi u toku izvršenja Budžeta vršiti preusmjeravanje sredstava potrošačkih jedinica, po pojedinim namjenama, najviše do 10% sredstava utvrđenih za potrošačku jedinicu, na osnovu obrazloženog zahtjeva potrošačke jedinice.
Potrošačke jedinice mogu preusmjeriti odobrena sredstva po pojedinim namjenama, uz odobrenje predsjednika Opštine, u visini do 10%  iznosa sredstava predviđenih za namjene čiji se iznos mijenja.

 

Član 10.

Realizacija sredstava predviđenih za investicije ostvarivaće se na osnovu planiranih prioriteta, uz saglasnost predsjednika Opštine.
Nosioci poslova iz prethodnog stava dužni su da blagovremeno pripreme neophodnu dokumentaciju (projekte, ponude, ugovore, situacije i dr.) koja se odnosi na određene investicije.

 

Član 11.

Ukoliko se u toku izvršenja Budžeta utvrdi, da sredstva obezbijeđena po posebnim pozicijama Budžeta neće biti u cjelini ili djelimično utrošena, predsjednik Opštine Danilovgrad može ta sredstva prenijeti u tekuću budžetsku rezervu.

 

Član 12.

Sredstva odobrena potrošačkim jedinicama mogu se koristiti do 31.decembra fiskalne godine. Neutrošena sredstva korisnika Budžeta vraćaju se u Budžet do kraja budžetske godine.

 

Član 13.

Ukoliko se Budžet ne donese prije početka godine na koju se odnosi, donosi se Odluka o privremenom finansiranju i to najduže za razdoblje od tri mjeseca. Ostvareni primici i izdaci u periodu privremenog finansiranja do donošenja Budžeta čine sastavni dio Budžeta.

 

Član 14.

U Budžetu se obezbjeđuje dio sredstava kao tekuća budžetska rezerva za potrebe i obaveze korisnika za koje Budžetom nijesu obezbijeđena sredstva ili nijesu obezbijeđena u dovoljnom iznosu.
O korišćenju sredstava iz stava 1 ovog člana odlučuje predsjednik Opštine ili lice koje on ovlasti.

 

Član 15.

Od ukupnih primitaka Budžeta za 2018. godinu izdvaja se najviše 2% u stalnu budžetsku rezervu opštine Danilovgrad.

Sredstva iz stava 1 ovog člana koristiće se u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave.

 

Član 16.

Sredstva Budžeta u zavisnosti od realnih mogućnosti i potreba koriste se u skladu sa Zakonom.

 

Član 17.

Potrošačke jedinice koje svojim poslovanjem ostvaruju primitke, osim opštinskih organa koji svoje primitke uplaćuju na konsolidovani račun Trezora, obavezne su da Sekretarijatu za finansije i ekonomski razvoj dostavljaju mjesečne izvještaje o ostvarenju prihoda i izdataka.

 

POSEBNI DIO

 

Član 18.

Raspored sredstava Budžeta Opštine Danilovgrad u iznosu od 5.540.000,00 eura po nosiocima i bližim namjenama sadržan je u Posebnom dijelu koji glasi:

:

Član 19.

Odluka o Budžetu Opštine Danilovgrad za 2018. godinu stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu CG-opštinski propisi".

 

 

Broj:02/1-

Danilovgrad, _________ 2017. godine.

SKUPŠTINA OPŠTINE DANILOVGRAD

 

 

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dr Miodrag Đurović

 
 
 

. •