Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

O  P  Š  T  I  N  A       D  A  N  I  L  O  V  G  R  A  D
S E K R E T A R I J A T  Z A  F I N A N S I J E   I   E K O N O M S K I   R A Z V O J

 

 

 

N A C R T    O D L U K E
O  I Z M J E N A M A   I  D O P U N A M A
O D L U K E   O   B U DŽ E T U  O P Š T I N E   D A N I L O V G R A D
Z A  2 0 15.  G O D I N U

 

 

 

 

 

 

 

Danilovgrad, novembar  2015. godine

 

 

 

Na osnovu člana 45 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl.list RCG", br.42/03, 44/03 i "Sl.list CG", br.5/08, 51/08, 74/10, 01/15), člana 8 Zakona o Budžetu i fiskalnoj odgovornosti  ("Sl.list CG", br.20/14, 56/14) i čl  35  Statuta Opštine Danilovgrad („Sl. list RCG– opštinski propisi", br.30/04 i "Sl.list CG-opštinski  propisi", br.19/08 i 12/11), Skupština opštine Danilovgrad, na sjednici održanoj dana ----------------    2015. godine donijela  je

 

 

O   D   L   U   K  U
O IZMJENAMA  I  DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE DANILOVGRAD ZA 2015.GODINU

 

Član 1.

U  Odluci  o  Budžetu  Opštine  Danilovgrad  za  2015. godinu (“ Sl.list CG-opštinski propisi“ , br.39/2014), u članu 1, stav 1  riječi ” 4.146.000,00 €", zamjenjuju se riječima  ”6.477.820,00€ ”;  u stavu 2  Pojedine namjene u iznosu od ”4.120.250,00 €”  zamjenjuju se iznosom od” 6.452.070,00 €”, Stalna rezerva Budžeta Opštine iznosi ” 3.750,00 €, Tekuća rezerva Budžeta Opštine iznosi " 22.000,00 €".


Član 2.

Primici Budžeta za 2015. godinu po izvorima i vrstama i izdaci po osnovnim namjenama mijenjaju se i glase:

 

 

REBALANSIRANI PRIHODI BUDŽETA ZA 2015. GODINU (.xls)

 

REBALANSIRANI RASHODI BUDŽETA ZA 2015. GODINU (.xls)

 

 

Član 3.


U posebnom dijelu, u članu 18. Raspored sredstava Budžeta opštine Danilovgrad, iznos od "4.146.000,00 eura" zamjenjuje se iznosom od "6.477.820,00 eura"

 

REBALANSIRANI RASHODI BUDŽETA PO NOSIOCIMA I BLIŽIM NAMJENAMA ZA 2015. GODINU (.xls)

 

Član 4.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine Danilovgrad za 2015.godinu stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu CG-opštinski propisi".

 

Broj:03-030-

Danilovgrad,__________2015. godine

 

SKUPŠTINA OPŠTINE DANILOVGRAD

 

 

 

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dr Miodrag Đurović

 
 
 

. •