Menu

Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

 

 
 
   

 

 

 

:: Preporučujemo

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

10.07.2013.

SAOPŠTENJE

 

Dana 10.07.2013. godine, sa početkom u 9 časova, održana je  XIX  sjednica Skupštine opštine Danilovgrad na kojoj je shodno utvrđenom dnevnom redu razmatrano i usvojeno:

 

 1. Izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća ,,Vodovod i kanalizacija,, Danilovgrad u 2012. godini,
 2. Izvještaj o radu Javnog preduzeća ,,Komunalno,, Danilovgrad sa finansijskim pokazateljima za 2012. godinu,
 3. Izvještaj o radu Javnog preduzeća za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba Danilovgrad za 2012. godinu sa Planom rada za 2013. godinu,
 4. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Centar za kulturu za 2012. godinu sa Programom rada za 2013. godinu,
 5. Izvještaj o radu Turističke organizacije Danilovgrad za 2012. godinu sa Programom rada za 2013. godinu,
 6. Izvještaj o radu Opštinske organizacije Crvenog krsta Danilovgrad za 2012. godinu sa Programom rada za 2013. godinu,
 7. Informacija o aktivnostima Doma zdravlja na sprovođenju zdravstvene zaštite na području opštine Danilovgrad u 2012. godini i Program rada za 2013. godinu,
 8. Informacija o stanju i realizaciji Programa izgradnje i održavanja elektroenergetskih objekata na području opštine Danilovgrad za 2012. godinu sa predlogom programa aktivnosti za 2013. godinu,
 9. Informacija o stanju javnog reda i mira na području opštine Danilovgrad za 2012. godinu,
 10. Izvještaj o ostvarivanju Strateškog plana razvoja opštine Danilovgrad za period 2012-2018. godina i Akcionog plana za sprovođenje Strategije održivog razvoja opštine Danilovgrad za period 2012-2018. godina u 2012. godini,
 11. Odluka o osnivanju Javne ustanove ,,Umjetnička kolonija,, Danilovgrad,
 12. Odluka o radnom vremenu,
 13. Program podizanja spomen-obilježja na teritoriji opštine Danilovgrad u 2013. godini,
 14. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o kreditnom zaduženju JP ,,Komunalno,, Danilovgrad,
 15. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na nepokretnosti,
 16. Odluka o ustupanju nepokretnosti bez naknade u KO Danilovgrad,
 17. Odluka o izboru Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave,
 18. Odluka o izboru Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere,
 19. Odluka o izboru Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike.

 

 

 

 
 

 

 
 
 

. •