Menu

Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

 

 
 
   

 

 

 

:: Preporučujemo

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

SAOPŠTENJE

Dana 30.06.2017. godine, održana je XX sjednica Skupštine opštine Danilovgrad na kojoj je shodno utvrđenom dnevnom redu razmatrano i usvojeno:

 

 1. Završni  računa Budžeta opštine Danilovgrad za 2016. godinu.
 1. Izvještaj o radu i poslovanju Društva sa ograničenom odgovornošću ,,Vodovod i kanalizacija,, Danilovgrad  za 2016. godinu.
 1. Izvještaj o radu Društva sa ograničenom odgovornošću ,,Komunalno,, Danilovgrad sa finansijskim pokazateljima za 2016. godinu.
 1. Izvještaj o ostvarivanju Strateškog plana razvoja opštine Danilovgrad za period 2012.-2018. godina i Akcionog plana za sprovođenje Strategije održivog razvoja opštine Danilovgrad za period 2012.-2018. godina za 2016. godinu.
 1. Akcioni plan za implementaciju Strateškog plana razvoja opštine Danilovgrad za period 2012.-2018. godina  u 2017. godini i implementaciju  Strategije regionalnog  razvoja Crne Gore  2014.-2020. godina u  2017. godini. 
 1. Informacija o realizovanim obavezama između SO Danilovgrad i DOO Lokalnog javnog emitera ,,Radio Danilovgrad" za 2016. godinu. 
 1. Informacija o aktivnostima Doma zdravlja na sprovođenju zdravstvene zaštite na području opštine Danilovgrad u 2016. godini sa Programom rada za 2017. godinu.
 1. Informacija Crnogorskog elektrodistributivnog sistema o realizovanim investicijama na području opštine Danilovgrad u 2016. godini i planiranim investicijama za 2017. godinu.
 1. Informacija o stanju javnog reda i mira na području opštine Danilovgrad za 2016.  godinu.  
 1. Odluka o razmjeni nepokretnosti i dokompletiranje urbanističke parcele UP14-01.
 1. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u opštini Danilovgrad.

 

SLUŽBA SKUPŠTINE
 

 

 
 
 

. •