Menu

Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

 

 
 
   

 

 

 

:: Preporučujemo

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

SAOPŠTENJE

Dana 26.12.2017. godine, održana je XXIII sjednica Skupštine opštine Danilovgrad na kojoj je shodno utvrđenom dnevnom redu razmatrano i usvojeno:

 

1. Odluka o Budžetu opštine Danilovgrad za 2018. godinu.

2. Program rada Skupštine opštine Danilovgrad za 2018. godinu.

3. Poslovni plan Društva sa ograničenom odgovornošću "Vodovod i kanalizacija" Danilovgrad za 2018. godinu sa dvogodišnjim finansijskim planom za 2018.- 2019. godinu.

4. Poslovni i finansijski plan Društva sa ograničenom odgovornošću "Komunalno" Danilovgrad za 2018. godinu.

5. Program rada Direkcije za saobraćaj, održavanje i izgradnju puteva na području opštine Danilovgrad za 2018. godinu.

6. Program rada Društva sa ograničenom odgovornošću za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba za 2018. godinu.

7. Program rada Javne ustanove ''Centar za kulturu'' Danilovgrad za 2018. godinu.

8. Program rada Javne ustanove ''Umjetnička kolonija'' Danilovgrad za 2018. godinu.

9. Program rada Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u opštini Danilovgrad.

10. Program rada Turističke organizacije opštine Danilovgrad sa finansijskim planom za 2018. godinu.

11. Odluka o rješavanju stambenih potreba opštinskih službenika i namještenika.

12. Odluka o rješavanju stambenih potreba opštinskih funkcionera i starješina organa lokalne uprave.

13. Odluka o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Danilovgrad.

14. Odluka o utvrđivanju broja odbornika koji se bira u Skupštini opštine Danilovgrad.

15. Odluka o imenovanju Savjeta Javne ustanove "Umjetnička kolonija" Danilovgrad.

16. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u opštini Danilovgrad.

 

SLUŽBA SKUPŠTINE
 

 

 
 
 

. •