Menu

Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

 

 
 
   

 

 

 

:: Preporučujemo

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

SAOPŠTENJE

Dana 23.02.2018. godine, održana je XXIV sjednica Skupštine opštine Danilovgrad na kojoj je shodno utvrđenom dnevnom redu razmatrano i usvojeno:

 

1. Izvještaj o radu i poslovanju Direkcije za saobraćaj, održavanje i izgradnju puteva na području opštine Danilovgrad za 2017. godinu.

2. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Centar za kulturu za 2017. godinu.

3. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove ''Umjetnička kolonija'' za 2017. godinu.

4. Izvještaj o radu sa finansijskim pokazateljima Društva sa ograničenom odgovornošću za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba za 2017.godinu.

5. Izvještaj o radu i poslovanju Turističke organizacije Danilovgrad za 2017. godinu.

6. Informacija o realizovanim obavezama između SO Danilovgrad i DOO Lokalnog javnog emitera ,,Radio Danilovgrad“.

7. Izvještaj o radu i poslovanju Opštinske organizacije Crvenog krsta Danilovgrad za 2017. godinu sa Programom rada za 2018. godinu.

8. Izvještaj o realizaciji sredstava Budžeta opštine Danilovgrad opredijeljenih za projekte nevladinim organizacijama po konkursu za 2017. godinu.

9. Izvještaj o stanju uređenja prostora opštine Danilovgrad za 2017. godinu.

10. Izvještaj o sprovođenju plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom.

11.Izvještaj o radu Fudbalskog kluba ,,Iskra“ sa finansijskim izvještajem za 2017. godinu.

12. Izvještaj o radu Košarkaškog kluba ,,Danilovgrad“ sa finansijskim izvještajem za 2017. godinu.

13.Izvještaj o radu Muškog rukometnog kluba ,,Danilovgrad“ sa finansijskim izvještajem za 2017. godinu.

14.Odluka o pristupanju izradi Statuta opštine Danilovgrad.

15.Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u opštini Danilovgrad o izboru direktora.

16.Odluka o imenovanju Komisije za izradu Nacrta Statuta opštine Danilovgrad.

 

SLUŽBA SKUPŠTINE
 

 

 
 
 

. •